Ga naar de inhoud Ga naar de zoek functie

Regenwater afkoppelen

Het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM) legt bij elke nieuwbouw of grondige renovatie een scheiding tussen afval- en regenwater op. Deze handeling wordt ‘afkoppeling’ genoemd. Ook bij de aanleg of vernieuwing van de riool in uw straat wordt een gescheiden afvoer nagestreefd. Daarom zal u ook dan gevraagd worden het regenwater af te koppelen van de riolering voor het einde van de rioleringswerken in de straat.

 

Waarom afkoppelen?


In een gemengd rioleringsstelsel beïnvloeden hevige regenbuien het debiet en dus ook de belasting van de riool. Een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater verbetert de werking van het rioleringsstelsel, zodat het risico op wateroverlast en overstorten van verdund maar vervuild afvalwater verkleint. Ook voor de werking van de waterzuiveringsinstallaties is het beter om er enkel afvalwater te laten toekomen.

 

Wat afkoppelen?

  • Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing moet het regenwater afkomstig van het dak en verharde oppervlakken enkel afgekoppeld worden als daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten gelegd worden.
  • Voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing is steeds een volledige afkoppeling van het regenwater verplicht.

Waarheen met het regenwater?

 

Regenwater is niet vervuild en hoeft dus niet gezuiverd te worden. Maar wat doet u ermee? Volg bij voorkeur deze stappen:

  1. Vang het op voor hergebruik (regenwaterput). Het is geschikt voor toiletspoeling, wasmachine, poetsen, tuin sproeien, …
  2. Laat het infiltreren op uw perceel
  3. Buffer het vooraleer het vertraagd te lozen op het oppervlaktewater of via een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
  4. Sluit het aan op de leiding voor regenwaterafvoer (RWA) in de straat

>> Meer informatie hierover vindt u in de brochure bij publicaties.